StoryEditorOCM

infralitoral bez algi‘Pustinja‘ u sjevernom Jadranu: stijene u zoni najboljeg obogaćivanja kisikom su gole, a razlog je pretjeran izlov ljuskavki - pica, fratra, šarga...

Piše OM
12. kolovoza 2021. - 07:57

Prvi pojas koji nije neposredno izložen utjecaju kopna, pojas u kojem su razvijene šumice alga i livade morskih cvjetnica, pojas u kojem biljna biomasa prevladava nad životinjskom naziva se infralitoral.

To je zona najboljeg prodiranja sunčevih zraka, najjačeg djelovanja valova i obogaćivanja kisikom, zona najveće amplitude temperature i saliniteta, objavio je Aquarium Pula na svojoj Facebook stranici.

Stjenovite obale otvorenog srednjeg i južnog Jadrana još uvijek su obrasle brojnim algama, među kojima je najistaknutija šumica algi roda Cystoseira koja nažalost u sjevernom Jadranu nestaje.

Paradoksalno je da taj pojas fotofilnih algi infralitorala na obalama sjevernog Jadrana većinom je bez algi, a prizori koje možemo vidjeti, sasvim su gole stijene.

Razlog tome je izlovljavanje riba (većinom iz porodice ljuskavki (Sparidae) - fratar, pic, šarag...), koji se hrane ličinkama ježinaca, a posljedično tome, nekontrolirano razmnožavanje ježinaca koji se hrane/brste alge.

Ujedno nedostatak algi i gustih šumica nepovoljno utječe na mogućnost ishrane i boravka riblje mlađi, a stanje je dodatno pogoršalo desetljećima nekontrolirano vađenje prstaca (Litophaga litophaga).

22. rujan 2023 10:41