StoryEditorOCM

propali im planoviOdbijenica na županijskoj Skupštini: Imperial Rivijeri koncesiju na pomorskom dobru srušila otkrića novinarke Makarske kronike

Piše Dijana Turić/Makarska kronika
14. rujna 2022. - 11:25

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije našle su se i usvojene su dvije ‘‘odbijenice‘‘ za davanje u koncesiju pomorskog dobra u Makarskoj.

Riječ je o Prijedlogu odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane kao i Prijedloga rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane te Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija i Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na istom pomorskom dobru.

Naime, odluka o poništenju postupka davanja koncesije u lučici i na plaži ispred makarskog hotela Dalmacija, a za koji je interes raspisalo Društvo Imperial Riviera, poništena je jer je Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru jednoglasno utvrdilo kako je potrebno Zaključkom zatražiti od ponuditelja da se u roku od pet dana pojasni i ispravi pet dokumenata, što su i napravili u zadanom roku.

Tražili očitovanje Grada

Međutim, koncesija se poništava nakon brojnih novinarskih tekstova koje je novinarka Makarske kronike ovog ljeta pisala na tu temu, a da je tako svjedoči i sadržaj obrazloženja o poništavanju koncesije.

Kako stoji u obrazloženju, ‘‘nakon medijskih napisa u kojima se navodi da je lučica ispred hotela Dalmacija u Prostornom planu Grada Makarske zapravo definirana kao sportska luka, a ne privezište od lokalnog značaja kako je navedeno u Lokacijskoj informaciji koju je izdao Grad Makarska, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Županije je 15. srpnja poslao dopis u kojem se traži očitovanje od strane Grada Makarske, u svezi izdane Lokacijske informacije iz veljače prošle godine.

U dopisu je, među ostalim, navedeno da se temeljem pokrenutog postupka, pojavio velik broj navoda kao i novinarskih upita, koji tvrde kako je sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji na tom području predviđena sportska luka. Kako je postupak u tijeku, a radi se o bitnoj činjenici čije postojanje može dovesti do nezakonite dodjele koncesije za privezište, molimo Vas provjeru Lokacijske informacije, kako bismo izbjegli daljnje nedoumice.‘‘

Potom se očitovao Grad Makarska koji je naveo da je prema prostornim planovima svih razina navedeno da se ova čestica nazvana privezište, a na kojoj je izgrađena sportska luka ispred hotela Dalmacija, nalazi unutar granica građevinskog područja naselja u kartografskom prikazu ‘‘Infrastrukturni sustavi i mreže‘‘ označena kao - sportsko rekreativna luka, a ne kao privezište. I tu je sve palo.

image

Ležaljke na plaži ispred hotela dalmacija

Ivo Ravlić/Cropix
image
Ivo Ravlić/Cropix

Mada su temeljem Lokacijske informacije koju je izdao Grad Makarska prošle godine, a u kojoj je navedeno da je namjena prostora privezište, zatraženi uvjeti javnopravnih tijela temeljem kojih je Županijska skupština u travnju ove godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže ispred hotela Dalmacija.

Ipak luka, a ne privezište

U Zakonu o koncesijama navedeno je da će davatelj koncesije poništiti postupak davanja koncesije ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje ili obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Nakon zaprimljenog dodatnog očitovanja od strane Grada Makarske u kojem je navedeno da je stvarna namjena prostora sportsko rekreativna luka, a ne privezište, u potpunosti se mijenja namjena prostora i opis predmeta koncesije na pomorskom dobru, pa su stoga očito ispunjeni svi uvjeti za donošenja Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija. I vrlo bitno je da protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.

Podsjetimo, Skupština Splitsko-dalmatinske županije u travnju je usvojila odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta i plaže na predjelu ispred hotela Dalmacija u Makarskoj.

Inicijativu za provođenje javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru na plaži i u lučici hotela Dalmacija podnijelo je Društvo Imperial Riviera kojem je ugovor o koncesiji za lučicu istekao 31. svibnja 2021., ali još imaju koncesiju nad plažom, do 2025. godine.

Imperial, koji je čekao koncesiju i za plažu i lučicu i to na 10 godina, na predjelu ispred hotela Dalmacija, na plaži je namjeravao postaviti tri šanka od po 15 metara četvornih, dva plutajuća pontona s baldahinima, 45 suncobrana, 95 ležaljki, 25 baldahina. U lučici su namjeravali postaviti 10 SUP daski, tri glisera, tri jet skija, pet pedalina, osam kajaka, pet vodenih bicikla, te tri štanda za prodaju sportskih usluga i aktivnosti, iznajmljivanje vodenih rekvizita i prodaju konfekcijske trgovačke robe.

Prema važećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Makarske iz 2020., ali i po prijedlogu izmjena i dopuna navedenog Plana iz ove godine, a koji još nije potvrdilo Gradsko vijeće Makarske, luka ispred hotela Dalmacija navedena je kao isključivo sportska luka, a ne luka posebne namjene za gospodarsko korištenje.

SUP daske, jedrilice...

Međutim, lučica je preko noći od sportske postala privezište od lokalnog značaja i sve da je to bila istina, što se pokazalo da nije, opet je u njoj bilo nemoguće iznajmljivati jet skijeve i cijeli mul pretvoriti u spremište i poligon za spuštanje jet skijeva.

Naime, uvidom u grafički prikaz obuhvata koncesije u lučici i plaži hotela Dalmacija, vidljivo je da se gliseri i jet skijevi za najam i to po tri komada od svakog, znači šest, nalaze u moru lučice, a ponton s baldahinom u moru uz mul, pored komunalnih vezova za brodice lokalnih ribara.

Nadalje, na cijelom mulu predviđeno je mjesto za četiri jedrilice, pet pedalina, 10 SUP daski, osam kajaka, slip za porinjanje plovila u more, pet vodenih bicikala te skladište za opremu.

Inače, lučica hotela Dalmacija nema minimalno tehničke uvjete niti ishodovane ateste za vodu i struju, a vodom se napajaju preko gume i to su se spojili na hidrant. Obzirom na činjenicu da će vožnja jet skijevima i svim gore navedenim sadržajima, ometati plovni put u lučici, osim Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Županije, obraćali smo se i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi sigurnosti plovidbe, Sektoru za inspekcijske poslove i tehničke standarde koje smo pitali je li iz aspekta sigurnosti plovidbe, lučicu moguće koristiti za najam jet skijeva, kajaka, jedrilica, SUP daski, pedalina s obzirom da je riječ o lučkom bazenu u kojem su se od 1969. samo i isključivo privezivali brodovi.

Odgovor nikada nismo dobili, ali je zato Županijska skupština rekla sve što je trebalo.

Imamo tu još jedan problem, a to je plaža hotela Dalmaciju koju je ove godine Imperial Riviera dala u potkoncesiju privatnicima. Plaža je od početka ljeta okupirana ležaljkama između kojih nema koridora za pristup kupačima u more, čime se grubo krši Pravilnik o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.

Stigli im redari

Upravo zbog toga, plažu su posjetili komunalni redari, ali i povjerenstvo koje je dalo koncesiju. Sredinom srpnja službenici Splitsko - dalmatinske županije su u suradnji sa komunalnim redarstvom Grada Makarske utvrdili kako se postojeća koncesija za plažu iskorištava preko mjere, odnosno suprotno odredbama Ugovora o koncesiji u dijelu gdje je postavljen šank koji nije predviđen Ugovorom.

Sukladno Ugovornim odredbama, dopisom je upozoren koncesionar na kršenje odredbi te mu je dan rok za uklanjanje spomenutog šanka. Koncesionar je uklonio šank, no uz zakašnjenje te mu je obračunata Ugovorna kazna sukladno odredbama Ugovora o koncesiji te Pravilnika.

image

Na plaži hotela Dalmacija

Ivo Ravlić/Cropix

Što se tiče ležaljki, u prvom nadzoru su bile postavljene na način da nije bilo koridora pa je koncesionar dopisom upozoren na isto, gdje mu je dan rok od 4 sata za ispravljanje nepravilnosti.

Sredinom kolovoza stanje na plaži je kao i danas opet bilo kaotično pa nam je iz Upravnog odjela za turizam i pomorstvo rečeno da su kontaktirali komunalno redarstvo Grada Makarske, a koncesionaru su poslali e-mail upozorenja u kojem su mu dali rok od 4 sata od zaprimanja e-maila, da rasporedi ležaljke po plaži koje moraju biti posložene u redove s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more i između samih redova, te za prolaz između svake ležaljke svim korisnicima plaže kako bi se omogućili koridori za pristup moru.

‘‘Ukoliko koncesionar ne postupi i ukloni navedene nedostatke u spomenutom roku počet će se primjenjivati odredbe koje se odnose na ugovornu kaznu. Sukladno navedenom, iznos ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja iznosi 6.767,53 kuna. Ista će se obračunati za svaki dan zakašnjenja do urednog ispunjenja obveze koncesionara‘‘ - rečeno nam je iz Odjela za turizam i pomorstvo. Međutim, nikakva upozorenja nisu opametila potkoncesionare koji i dalje svojataju cijelu plažu i kupačima ne daju ni blizu ležaljki pa kada i sjede u pijesku. Totalna ovogodišnja katastrofa na plaži hotela Dalmacija.

Koncesija na 20 godina

Na sjednici Županijske Skupštine našao se i Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže u Makarskoj na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska kao i Prijedloga rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane.

Kako stoji u odluci o poništenju postupka davanja koncesije na ovom pomorskom dobru, inicijativu za dodjelu koncesije podnijelo je Trgovačko društvo Romana, a o cijelom slučaju javnost je bila upoznata ove zime kada je devastirana cijela plaža koja, inače, tako stoji i danas. Romana je koncesionar na dvije lokacije, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, a koncesije su joj dane na 10 godina i vrijede do 31. srpnja 2024. godine.

Obje koncesije se odnose na gospodarsko korištenje plaže te u njima nije navedena mogućnost izgradnje. Koncesionar je u međuvremenu ishodio lokacijsku i građevinsku dozvolu koju joj je izdao Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Romana je potom podnijela inicijativu za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže. Nakon raspisane namjere o davanju koncesije, Županijskoj Skupštini se javila tvrtka Advector iz Zagreba, ali pregledom su utvrđene pojedine nepravilnosti prilikom pregledavanja ponude u šest dokumenata, a u Studiji gospodarske opravdanosti, u tablici Plana investicije za cjelokupno vrijeme trajanje koncesije, detaljno je specificirano prvih 6 godina investicije u osnovna sredstva, dok je za ostalih 14 godina prikazano zbirno investicija u osnovna sredstva pa Studija gospodarske opravdanosti nije ispunjena sukladno uputama.

I koncesija se daje na 20 godina, a ponuda se u tablicama odnosi na vremensko razdoblje od 6 godina. Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana.

image

Na plaži kod hotela Romana, odnosno Aminess Khalani Beach

Ivo Ravlić/Cropix
29. svibanj 2024 04:44